سنندج

رئیس ناحیه :بابک روح القدوس

تعداد جایگاه های عرضه: 18باب

تعداد فروشندگی ها : 63 باب

تعداد جایگاههای گازطبیعی:8 باب

تعداد مشتریان عمده :369

تعداد مشتریان جز :26235

 تماس با ما:

سنندج - میدان آزادی - ابتدای خیابان کشاورز - شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان
 
کدپستی :66138-13593

شماره تلفن منطقه :33235375-087
شماره تلفن روابط عمومی :33228314-087