سنندج

رئیس ناحیه :بابک روح القدوس

تعداد جایگاه های عرضه: 18باب

تعداد فروشندگی ها : 63 باب

تعداد جایگاههای گازطبیعی:8 باب

تعداد مشتریان عمده :369

تعداد مشتریان جز :26235