استراتژی شرکت

برنامه استراتژیک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان

چشم انداز:

سرآمدترین منطقه در سطح شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

ماموریت:

تامین،نگهداشت و توزیع فرآورده های نفتی در کلیه نقاط استان

ارزشهـا:

1-ماهمواره نسبت به تامین به موقع سوخت مشتریان اهتمام می ورزیم.
2-ماباآگاهی ازارزش سوخت به عنوان یک سرمایه ملی جهت مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق آن تلاش می نمائیم.
3-ما با مرجع قراردادن استانداردهای ISO9001:2004 و OHSAS18001:1999 خود را ملزم به رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی در حوزه مرتبط با کلیه ذینفعان می دانیم.
4-ما با اجرای نظام مشارکت در سطح منطقه جهت بهبود مستمر سازمان تلاش می ورزیم.
5-ما منابع انسانی را با ارزش ترین منابع شرکت می دانیم و جهت توانمندسازی آنها تلاش می نمائیم.
6-ما بر کنترل کار اعتقاد داریم نه بر کنترل فرد

اهداف راهبردی:

1-تلاش در جهت ترویج بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی
2-پیشگیری از اتلاف منابع از طریق به روز نمودن سیستم و تجهیزات موجود
3-تعهد به پیشگیری از آلودگی محیط زیست(آب،هوا،خاک)از طریق آموزش،بکارگیری و به روز نمودن روشها و تجهیزات و امکانات شرکت
4-کاهش مراجعات مشتریان در جهت بالابردن کیفیت ارائه خدمات و رضایت آنها
5-توسعه و تکمیل مکانیزاسیون امورات جاری در زمینه های مختلف
6-افزایش توانمندی نیروی انسانی و تامین منابع موردنیاز جهت رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای کارکنان