رئیس ناحیه :واحد بلالی

تعداد جایگاه های عرضه: باب

تعداد فروشندگی ها :  باب

تعداد جایگاههای گازطبیعی:باب

تعداد مشتریان عمده :

تعداد مشتریان جز :