سنندج

رئیس ناحیه :محسن نجفی

تعداد جایگاه های عرضه: 20باب

تعداد فروشندگی ها : 63 باب

تعداد جایگاههای گازطبیعی:15باب

تعداد مشتریان عمده :369

تعداد مشتریان جز :26235